תנאי שימוש

כללי :

אתר תנועת הנוער עוז  שכתובתו באינטרנט הינה https://oz-reg.com (להלן: "האתר") הוא אתר להרשמות למפעלים ורכישת מוצרים של תנועת עוז. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפנייה היא לנשים ולגברים כאחד.

מטרת תקנון זה הינה להסדיר את היחסים עם הגולשים בו. כל שימוש באתר, ובפרט כל רכישה ו/או מכירה של המוצרים ו/השירותים באמצעות האתר, כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. המשתמשים מוחזקים כמי שהסכימו ואישרו את תנאי תקנון זה וזאת כתנאי מוקדם לאפשרות לרכוש או למכור את המוצרים ו/או השירותים באמצעות האתר.

אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון זה להלן בקפידה, בטרם תבצע כל פעולה באתר, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך (המשתמש) לבין האתר. מובהר כי השימוש באתר מהווה הודעה מצדך כי קראת הוראות תקנון זה, הבנת אותם והנך מסכים להם ללא הסתייגות.

האתר ו/או מי מטעמו שומרים על זכותם לשנות תקנון זה מזמן לזמן, והנוסח העדכני של התקנון כפי שיופיע באתר הוא שיחייב את האתר ו/או מי מטעמו והמשתמש. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר שומר על זכותו לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים ו/או השירותים המתפרסמים בו, היצע המוצרים ו/או השירותים, מרכיביהם ושמותיהם בהתאם לשיקול דעתו המוחלט.

בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר, ניתן לפנות למזכירות התנועה בדואר האלקטרוני: tnuat.oz@gmail.com או בטלפון: 058-5850277

הזכות לרכוש מוצרים ו/או השירותים באתר:

רק תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה, רשאים לעשות שימוש באתר.

האתר יהא רשאי למנוע מהמשתמש את השימוש בו, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, וזאת בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם מסר במכוון פרטים שגויים.

אם עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה שכזה, או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם.

אם הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם האתר ו/או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים ו/או השירותים שרכש באתר.

המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר ורכישתם:

מחיריהם של המוצרים ו/או השירותים באתר יקבעו על ידי האתר ו/או מי מטעמו ונקבעים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

האתר ו/או מי מטעמו רשאים להפסיק בכל עת, וללא הודעה מראש, כל מבצע בנוגע למוצר ו/או שירות המוצע באתר, וכן הם רשאים להגביל את סוג וכמות המשתמשים הרשאים להשתתף במבצע כלשהו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בקשר לאמור.

אספקת המוצרים ו/או השירותים:

זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים מופיעים באתר.

אספקת המוצרים ו/או השירותים הינה באחריות הלקוח אין באתר שירותי משלוחים, איסוף עצמי של מוצרים יהיה בתיאום מראש מול מזכירות התנועה.

תשלום עבור המוצרים ו/או השירותים:

התשלום בגין המוצרים ו/או השירותים באתר יתבצע מראש בטווח הזמנים המפורסמים באתר בלבד. ובטרם הזמנת המוצר ו/או השירות באמצעות מערכת מאובטחת של תשלום בכרטיס אשראי.

בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את הוראת התשלום של הרוכש, תבוטל הרכישה, המוצר לא יסופק לרוכש והוא יחויב בדמי ביטול בשיעור המפורט במדיניות ביטולים המפורטת בתקנון זה.

ביטול העסקה והחזרת המוצרים ו/או השירותים:

ביטול האירוע נעשה רק דרך הפרופיל באתר התנועה.

שום דרך ביטול אחרת לא תתקבל. ברגע שבוטל האירוע נשלח אישור ביטול למייל שלכם שנמצא במערכת ולמייל של מזכירת ההנהלה.

  •  חניך שיבטל הרשמה בתקופת הביטולים המקובלת הוי אומר בין פתיחת ההרשמה לסיום ההרשמה יקבל החזר כספי מלא ליתרת ההורה באתר ההרשמות.

  • ביטולים ובקשות להחזר כספי יתקבלו עד חמישה ימי עסקים לפני האירוע בפנייה דרך מערכת ההרשמות באתר.

  • חניך שיבטל הרשמה בין סיום ההרשמה לחמישה ימי עסקים לפני האירוע יקבל החזר של %50 בלבד ממחיר האירוע ליתרת ההורה באתר ההרשמות.

  • הורה שמעוניין לקבל החזר כספי לחשבון הבנק, נדרש לשלוח בקשה במייל למזכירות התנועה עד יום האירוע, בנוסף לביטול ההרשמה באתר. עבור העברת הכספים לחשבון הבנק תיגבה עמלה בגובה 30 שקלים.
    החזר כספי לחשבון הבנק יתבצע בתוך 45 ימי עסקים.

  •  חניך שלא יגיע לפעילות ולא ישלח פנייה דרך מערכת ההרשמות של האתר  לא יקבל את כספו בחזרה.

  •  חניך שקיבל אישור מיוחד להרשמה מאוחרת, לא יקבל החזר במקרה של ביטול בכל מקרה. אין החזרים במקרה של הרשמה מאוחרת.

  • במידה וההורה ביטל את ההרשמה לטיול- יקבל החזר על מחיר הטיול ולא יקבל החזר על דמי חבר ששילם באותו המעמד (דמי החבר מיועדים לפעילות השוטפת).

לא משנה מה סיבת הביטול הנהלים חלים על כולם.

ימי עסקים= לא כולל שבתות וחגים.

במקרה של ביטול העסקה כאמור, לא יהיה הרוכש זכאי לפיצוי כלשהו בגין העסקה וביטולה, למעט החזר התשלום ששילם בגינה. הרוכש מתחייב כי בכפוף לקבלת החזר התשלום כאמור, לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו מכל מין וסוג, לרבות בגין אבדן רווח, רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

מדיניות הפרטיות:

האתר מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים בו ולאבטח את המידע הנשמר באתר. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות האתר להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור באתר, לרבות מידע שנאגר אודות משתמשים, ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.

האתר לא יעביר פרטים מזהים אודות המשתמש לצד שלישי, למעט לחברה הסולקת את העסקאות באתר, לחברות כרטיסי אשראי לצורך השלמת פעולות הרכישה שבוצעו באתר, למשרד החינוך המפקח על פעילות התנועה.

הפרטים אשר נמסרים בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של האתר ו/או מי מטעמו.

האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות אל המשתמש בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל-פה, לרבות במסרונים (SMS) בכל מידע הקשור באתר , אלא אם המשתמש ציין בפני האתר כי אינו מעוניין בכך. בעצם השימוש באתר ובאישור תקנון זה המשתמש נותן את הסכמתו לתנאי השימוש באפשרות המשתמש להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליו.

מסירת פרטים בעת הרישום ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל השימושים הקבועים בתקנון זה .

אחריות:

השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is), ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בגין תכונות האתר ומגבלות השימוש בו. האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר יתאפשר בצורה תקינה מכל מחשב ו/או מכשיר קצה אחר של המשתמש, וכן לא יהיה אחראי לתוצאות העלולות להיגרם למשתמש ו/או למחשב ו/או למכשיר הקצה שלו כתוצאה מאי התאמה ו/או חוסר אינטגרציה בין מערכות המחשב של האתר לבין מערכות המחשב של המשתמש ו/או מהימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים באתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

האתר לא יהיה אחראי, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר /או בשירותים המוצעים בו ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבו של המשתמש (ו/או כל מכשיר קצה אחר בו נעשה שימוש לצורך גלישה לאתר) ו/או למידע המאוחסן במחשב המשתמש ו/או במכשיר הקצה האחר ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והמשתמש מצהיר בזאת כי הוא לבדו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר הוא עושה באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.

האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשי האתר או ע"י כל גורם אחר.

האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, באופן זמני או קבוע, את הפעילות בו, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה כלפי האתר בקשר לאמור. האתר רשאי בכל עת לשנות את מבנהו, מראהו, אופיו, זמינות השירותים ו/או התנאים המוצעים בו ללא צורך להודיע מראש למשתמשים, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה כלפי האתר בקשר לאמור.